Disclaimer

De informatie in dit informatiememorandum is eigendomsrechtelijk en strikt vertrouwelijk.

Het wordt uitsluitend verstrekt met het oog op de beoordeling door een potentiële koper van de aandelen van Route Wenters (hierna “aandelen” genoemd) of enige investeerder of mogelijke partner en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home & Family B.V., vertegenwoordigd door haar aandeelhouders of door haar vertegenwoordiger de heer Bob de Jongh.

De informatie in dit prospectus (document) is samengesteld uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Noch de informatie, noch de betrouwbaarheid van hun bronnen worden echter gegarandeerd door hun aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. Noch haar aandeelhouders, noch haar vertegenwoordigers hebben enige van de hierin opgenomen informatie geverifieerd, en zullen dat ook niet doen. Noch haar aandeelhouders, noch haar vertegenwoordigers geven enige verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de hierin verstrekte informatie.

Een kandidaat-koper of -belegger moet zijn eigen onafhankelijke onderzoeken, projecties en conclusies maken met betrekking tot de verwerving van aandelen zonder zich te verlaten op deze of andere vertrouwelijke informatie, schriftelijk of mondeling, van zijn aandeelhouders of zijn vertegenwoordigers. Dit Memorandum van vertrouwelijke informatie vormt geen aanbod om een investeringsvoorstel te aanvaarden, maar is slechts een uitnodiging tot belangstelling met betrekking tot de hierin beschreven investering en een mogelijk toekomstig resultaat. Dit Memorandum van vertrouwelijke informatie vormt geen aanbod tot het stellen van een zekerheid.

Potentiële kopers wordt aangeraden professioneel advies in te winnen. Dit omvat juridisch, fiscaal, financieel, technisch en ander advies dat noodzakelijk wordt geacht in verband met een aankoop van aandelen of een investering of partnerschap. Alle informatie is ook afhankelijk van de marktomstandigheden, de toestand van de economie, met name de economie, aangezien deze betrekking heeft op de conjunctuurcycli van de verhuur industrie.

De aandeelhouders (verkoper) behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk aanbod tot aankoop van aandelen, investering in de vennootschap of investering in de vennootschap af te wijzen of onderhandelingen met een partij te beëindigen, op elk moment, met of zonder schriftelijke kennisgeving. Aandeelhouders of haar vertegenwoordigers behouden zich het recht voor om op elk moment te onderhandelen met een of meer potentiële kopers, investeerders of potentiële partners.

Alleen een volledig uitgevoerde aandelenkoopovereenkomst (SPA), goedgekeurd door de verkoper, is bindend voor de verkoop van aandelen. De enige en exclusieve rechten van een potentiële koper met betrekking tot deze toekomstige transactie, de aandelen, of de informatie die hierin of in verband met de verkoop van aandelen wordt verstrekt, zijn beperkt tot die welke uitdrukkelijk zijn vermeld in een volledig uitgevoerde aandelenkoopovereenkomst en zijn onderworpen aan de voorwaarden daarvan.

In geen geval zal een potentiële koper, potentiële investeerder of potentiële partner andere vorderingen hebben op zijn aandeelhouders, noch op zijn vertegenwoordigers of een van hun gelieerde ondernemingen, functionarissen, andere aandeelhouders, eigenaars, werknemers of agenten voor enige schade, aansprakelijkheid of oorzaken van actie met betrekking tot dit verzoekingsproces of de marketing of verkoop van de aandelen.

 

Gebruik van informatie

Route Wenters streeft ernaar op de website en in alle overige uitingen altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Route Wenters niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website en in alle overige uitingen is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Route Wenters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Route Wenters en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Route Wenters garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per -mail met Route Wenters te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Route Wenters heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Route Wenters aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Route Wenters zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Route Wenters daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.